2016 Scholarship Winners

Michaela McKay

Michaela McKay

 

Melanie Reichek

Melanie Reichek

 

Kait Seyal

Kait Seyal

Dogwise Shelter Scholarship

Melissa Morgan Smith

Melissa Morgan Smith

 

Blue-9 Working Dog Scholarship

Kristi Bridgman

Kristi Bridgman